algemene verordening gegevensbescherming (AVG) /
General Data Protection Regulation (GDPR) 

English translation can be found below.

In deze verklaring wordt het privacybeleid van TOEKOMSTNAVIGATIE toegelicht. Door gebruik te maken van, of mee te werken aan, onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u TOEKOMSTNAVIGATIE toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

1. over TOEKOMSTNAVIGATIE
TOEKOMSTNAVIGATIE is een adviesbureau met verschillende takken van HR dienstverlening, waaronder assessments, personal development en organisatieontwikkeling, studiekeuze- en carrièreadvies trajecten en coaching. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van TOEKOMSTNAVIGATIE treft u aan op www.toekomstnavigatie.com

2. welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?
Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat TOEKOMSTNAVIGATIE verschillende gegevens van u op:

2.1 persoonsgegevens
De persoonsgegevens die verzameld worden zijn: NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, capaciteiten, e-mailadres. De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is drie jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet betekent dit het volgende: naam en mailadres worden verwijderd en bij het woonadres worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.

2.2 rapportages / conclusies en bewaartermijn
De bewaartermijn voor deze gegevens is drie jaar en wordt digitaal opgeslagen met maximale beveiliging in Dropbox for Business. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek, noch aan derden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming van kandidaat.

2.3 test-scores
Zodra de benodigde vragenlijsten en of digitale testen ingevuld zijn, kunnen de testscores door TOEKOMSTNAVIGATIE worden geanalyseerd. Deze scores zijn vertaald in normscores, waarbij dankzij de persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding en op basis van de wens van opdrachtgever. De testscores worden digitaal opgeslagen, met maximale beveiliging in Dropbox for Business, en na drie jaar permanent verwijderd.

3. bewaartermijn dossier
Na beëindiging van de werkzaamheden, bewaart TOEKOMSTNAVIGATIE uw volledige dossier drie jaar. Na drie jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd en de eventueel bewaarde hard copies met een shredder vernietigd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer de mogelijkheid op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.

4. beveiliging van uw dossier
Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door TOEKOMSTNAVIGATIE, dat niemand, behalve TOEKOMSTNAVIGATIE, toegang tot uw dossier heeft. Op deze manier blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

5. geheimhouding
TOEKOMSTNAVIGATIE is te allen tijde gehouden tot geheimhouding aan opdrachtgever van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel aan opdrachtgever over kandidaat. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan. U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage te blokkeren.

6. verstrekking gegevens aan opdrachtgever
Slechts indien u TOEKOMSTNAVIGATIE daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens aan opdrachtgever.

7. informatieverstrekking voor research en statistiek
Slechts in het geval van cross checking, behoudt TOEKOMSTNAVIGATIE het recht om gegevens met elkaar te kunnen vergelijken. Ten behoeve van research en statistiek mag TOEKOMSTNAVIGATIE gegevens en beoordelingen niet verstrekken aan derden.

8. beveiliging van persoonsgegevens
TOEKOMSTNAVIGATIE draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. TOEKOMSTNAVIGATIE spant zich er voor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

9. cookies
Voor de commerciële sites wordt door TOEKOMSTNAVIGATIE gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. TOEKOMSTNAVIGATIE maakt voor de online instrumenten geen gebruik van tracking cookies.

10. inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Het is mogelijk om de door TOEKOMSTNAVIGATIE verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen. TOEKOMSTNAVIGATIE zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal TOEKOMSTNAVIGATIE de gegevens in uw dossier corrigeren, indien u kunt aantonen dat deze: a) onjuist zijn, b) onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is TOEKOMSTNAVIGATIE verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan.

TOEKOMSTNAVIGATIE 2018

info@toekomstnavigatie.com

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

In this statement, the privacy policy of TOEKOMSTNAVIGATIE  is explained. By using our services, or cooperating, you accept this privacy policy and grant permission to TOEKOMSTNAVIGATIE to use your personal data for their services.

1.about TOEKOMSTNAVIGATIE
TOEKOMSTNAVIGATIE is a consultancy agency with branches of HR support, such as assessments, personal development and organizational development, private study and career advice and coaching. A more profound description of our services can be found on our website: www.toekomstnavigatie.com (or http://www.toekomstnavigatie.com/english-homepage/ )

2. What data do we collect and for what purpose? 
Depending on the specific service, TOEKOMSTNAVIGATIE collects and saves various types of personal data:

2.1 personal details
The personal details that are being collected, are: Name, Address (or company’s address), date of birth, level of education, gender, capacities and email address. This data is necessary for TOEKOMSTNAVIGATIE to create a new account and to select the right norm for the assessments. This data will be kept on file for three years. In this term, group reports can be composed when asked for and reports can be re-send to client.  On request, data can be anonymised after the assessment; name, email address will be deleted and only the postal code will be kept.  

2.2 reports, conclusions
The retention period is three years and data will be digitally kept in Dropbox for business (with maximum security).  Data will NOT be used for research, nor given or sold to third parties, without written consent from the candidate.

2.3 test scores
As soon as the questionnaires and or digital tests have been completed, the results can be analysed by TOEKOMSTNAVIGATIE. The results are compared to selected norm groups. Norm groups are being selected based on gender, age, education and/or job description. Test scores are saved digitally, in Dropbox for Business with maximum safety, and deleted after three years.

3. retention period file
After termination of  the activities, TOEKOMSTNAVIGATIE saves your file over a period of three years. After three years, your digitally saved personal data will be deleted and hard copies will be shred. The file will no longer exist.

4. safety of your file
Your file is kept safely; no one, except for ToekomstNavigatie, will have access to your file. The confidentiality of your personal data will be accounted for.

5. confidentiality
TOEKOMSTNAVIGATIE is always limited to the confidentiality of its information and advices. Also after termination of the activities. Therefore, you will always have the right to stop us from sharing any (kind of) information.

6. sharing data to client / company
Only after your consent has been given, TOEKOMSTNAVIGATIE will share your data to the assigned company.

7. information provision for research and statistics
Only for the purpose of cross checking, will TOEKOMSTNAVIGATIE have the right to compare data.  TOEKOMSTNAVIGATIE will NOT provide / sell data to third parties, for research and or statistics.

8. security of personal data
TOEKOMSTNAVIGATIE takes care of adequate safety procedures to safeguard your personal data against loss or wrongful processing. TOEKOMSTNAVIGATIE will make sure that unnecessary data collection and processing of personal data is prevented.

9. cookies
Google Analytics is used by TOEKOMSTNAVIGATIE for their commercial websites. These statistics are anonymous and will only be used to see the website activities. TOEKOMSTNAVIGATIE does not use tracking cookies.

10. access to, adjusting and deleting of personal data
At any time, it is possible to see your, by TOEKOMSTNAVIGATIE collected, personal data and to adjust or to delete it. TOEKOMSTNAVIGATIE will provide access to your file, when requested for. Also, data will be adjusted by TOEKOMSTNAVIGATIE, when it’s proven that data is a) incorrect b) incomplete or c) unimportant to the goals of the assessment / file. With a written request to delete your personal file, TOEKOMSTNAVIGATIE is obliged to act accordingly.

TOEKOMSTNAVIGATIE 2018

INFO@TOEKOMSTNAVIGATIE.COM